Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAI LẬY
23/03/2021

Trong những năm qua cải cách hành chính tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc (BGĐ) quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên nhằm xây dựng Trung tâm Y tế huyện Cai lây vững mạnh, dân chủ và hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh – người nhà của người bệnh cũng như nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của TTYT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị tập trung vào 07 nội dung gồm: công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện cải cách hành chính cụ thể, kip thời đã giúp cho đơn vị hoạt động khoa học và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ y tế, trong giám định chi phí và thanh toán BHYT, góp phần tăng độ chính xác, hiệu quả trong quản lý nhà nước về BHYT và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử trong các đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác cải cách hành chính của đơn vị; đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thường xuyên đối với đơn vị; tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác CCHC, nhất là việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính,tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức và người dân về vị trí và tầm quan trọng của CCHC. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt văn hoá công sở, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ viên chức ngành Y tế để giảm phiền hà cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế của đơn vị khám và điều trị, giúp đơn vị hoạt động hiệu quả, góp phần cùng với ngành hoàn thành nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện và Sở Y tế giao.

Tuy nhiên, bên  cạnh cũng còn một số hạn chế như: một số cá nhân chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC, chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm, chưa tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo, làm việc còn quy cũ, chậm đổi mới do lớn tuổi hoặc chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến hoặc tư tưởng còn bảo thủ, ngại đổi mới….

CCHC là nhiệm vụ lâu dài, để hoàn thành tốt trong thời gian tới đơn vị áp dụng linh hoạt vào công tác chuyên môn, vận dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, viên chức. Tiếp tục thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát cac đơn vị trực thuộc để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai phạm góp phần đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính đi vào nề nếp xây dựng đơn vị vững mạnh./.

 

Võ Thị Thùy Vân-Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos