Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CĐCS TTYT HUYỆN CAI LẬY VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
10/03/2020

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, trong năm 2020 CĐCS TTYT huyện Cai Lậy tiếp tục chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Củng cố, kiện toàn và duy trì việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là vận động CBVC, công đoàn viên thường xuyên cập nhật thông tin qua hệ thống Văn phòng điện tử  nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biển pháp Luật Lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; chuẩn bị tổng kết Đề án vào năm 2021.

3. Hưởng ứng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (ngày 9/11 - Ngày Pháp luật).

4. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ, đặc biệt tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Nội dung cơ bản của pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp, An toàn vệ sinh lao động và những quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.

- Đối với Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ luật Lao động 2019), tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và tác động đến hoạt động Công đoàn:

+ Mở rộng đối tượng áp dụng đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động.

+ Chế định về hợp đồng lao động được xây dựng theo hướng tăng cường sự linh hoạt trong giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; tôn trọng, các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường.

+ Tăng cường tính linh hoạt, tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về

tiền lương thông qua đối thoại, thương lượng.

+ Linh hoạt, hài hòa hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và làm thêm giờ.

+ Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm.

+ Về đối thoại, thương lượng tập thể.

+ Bảo vệ lao động nữ trên cơ sở bảo đảm bình đẳng giới.

+ Tăng cường bảo vệ các lao động đặc thù.

+ Quy định linh hoạt hơn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động.

- Đối với pháp luật Công đoàn, tiếp tục tuyên truyền quá trình soạn thảo, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định số  74/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới cán bộ Công đoàn.

5. Sử dụng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ:

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động 2019, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới cán bộ Công đoàn.

- Phát huy vai trò, sử dụng truyền thông xã hội, các phương tiện truyền thông qua Internet, Văn phòng điện tử cũng như Website của đơn vị để tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật tới CNVCLĐ.

- Biên soạn tài liệu tuyền truyền cho CNLĐ, xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị; sử dụng các hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ... để tuyên truyền đến toàn thể CBVC.

Cán bộ viên chức TTYT huyện Cai Lậy

Hi vọng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL của Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của CNVCLĐ./.

Đoàn Minh Thành-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos