Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TTYT HUYỆN CAI LẬY BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2022
05/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1767/KH-SYT ngày 31/3/2022 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022 trong ngành Y tế. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy ban hành kế hoạch số 924/KH-TTYTCL việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022 trong ngành Y tế.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch: phát động phong trào thi đua để tạo động lực, thúc đẩy các phòng, khoa, PKĐK Long Trung và các Trạm Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2030 và nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện năm 2022. Đối tượng thi đua là tất cả các Khoa, Phòng, Phòng khám Đa khoa và các Trạm Y tế xã trực thuộc TTYT huyện Cai Lậy.  Phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức trong cải cách hành chính.

Thời gian:

 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 01 tháng 11 năm 2022. Nội dung thi đua có 07 tiêu chuẩn, gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

- Cải cách thể chế;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Cải cách chế độ công vụ;

- Cải cách tài chính công;

- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Xem kế hoạch 924/KH-TTYTCL./.

                                                                   Võ Thị Thùy Vân-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos