Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TTYT HUYỆN CAI LẬY BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2021
12/04/2021

Thực hiện theo kế hoạch số 532/KH-SYT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”. Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy ban hành kế hoạch số 279/KH-TTYT về kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả CCHC nhà nước.

Đối tượng thi đua là tất cả các Khoa, Phòng, Phòng khám Đa khoa và các Trạm Y tế xã trực thuộc TTYT huyện Cai Lậy.

Thời gian: Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021. Nội dung thi đua có 07 tiêu chuẩn, gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính.

Xem Kế hoạch 279/KH-TTYT tại đây./.

                                                          Võ Thị Thùy Vân-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos