Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TTYT HUYỆN CAI LẬY BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2021
24/04/2021

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BYT, ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế; Quyết định sổ 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 11/07/2019 của Sở Y tế về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trong Ngành Y tế;

Thực hiện theo kế hoạch số 1600/KH-SYT ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Sở Y tế Tiền Giang về kiểm tra Công vụ và văn hóa công sở năm 2021;

Ngày 20 tháng 04 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy ban hành Kế hoạch số 739/KH-TTYTCL về  kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2021.

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Qua kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, qui tắc ứng xử, văn hóa công sở; gây phiền hà, cửa quyền, sách nhiễu trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

- Nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động.

- Nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Đánh giá những mặt làm được, chưa được và những khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm (nếu có) để cuối năm làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng và xét thi đua.

- Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

2. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được Trung tâm Y tế  huyện giao.

- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Việc thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

- Việc thực hiện Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 11/07/2019 của Sở Y tế về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trong Ngành Y tế.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động.

 (Xem Kế hoạch số 739/KH-TTYTCL)./.

                                                                            Võ Thị Thùy Vân-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos