Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
02/03/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 được tổ chức cùng một ngày 23 tháng 5 năm 2021 (CHỦ NHẬT) trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019.

Mục đích của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã - là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua cuộc bầu cử này sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử này còn nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân… Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước đang ra sức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành được 35 năm và thu được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế của đất nước ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, đất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa và cản trở công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta và dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Để góp phần vào thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TTYT đã thực hiện công tác tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên, viên chức – NLĐ nhận thức được tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội,  Hội đồng nhân dân các cấp nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với hoạt động chính trị quan trọng này của đất nước. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, tham gia tiến hành bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Về Tiêu chuẩn đại biểu HĐND (theo điều 7 – Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019)./.

Tổ Truyền thông GDSK-TTYT huyện Cai Lậy

Hình ảnh Hình ảnh

Videos Videos